Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
/en/file/show/Images/Istraživači/Jelena Novakovic1.jpg

Dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine. Na tom fakultetu odbranila je magistarski rad „Svet slika u Prustovom delu“ (1971) i doktorski rad „Priroda u delu Žilijena Graka“ (1980). Na Filološkom fakultetu predaje francusku književnost XVI veka, francusku književnost XX veka, na osnovnim studijama, francusko žensko pismo i frankofonu književnost na master studijama i metode u izučavanju francuske književnosti na doktorskim studijama i kao gostujući profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, frankofone književnosti. Održala je niz predavanja i na više stranih i domaćih univerziteta, kao i u više kulturnih ustanova, pre svega u Zadužbini Ilije Kolarca. Za predavačku delatnost u okviru te zadužbine dobila je plaketu 2005. godine.

Pored francuske književnosti (Priroda u delu Žilijena Graka, 1988, Bretonov nadstvarni svet, 1991, U traganju za jedinstvom, 1996), predmet njenog naučnog istraživanja je srpska književnost, posmatrana sa komparatističkog stanovišta, u evropskom kontekstu. Rukovodila je fakultetskim ogrankom naučnog projekta „Komparativno proučavanje srpske književnosti“ koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju (1996-2000), a zatim se direktno uključila u slične projekte u okviru Instituta za književnost i umetnost u Beogradu: „Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)“ (2001-2005 i 2006-2010) i “Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru“ (2011-2014). Za uspešnost rada na komparatističkom projektu pomenuto Ministarstvo dodelilo joj je nagradu 2004. godine.

Učestvuje, kao rukovodilac srpskog ogranka, i u tri međunarodna naučna projekta čiji su predmet srpsko-francuske veze: u projektima bilateralne saradnje Instituta za književnost i umetnost iz Beograda i CNRS iz Pariza, koje finansiraju Ministarstva nauke iz Srbije i Francuske: “Le surréalisme et les intégrations européennes” (2009-2010) i “Hybridation des genres dans l’avant-garde européenne (de la transgression à l’effacement des frontières)” (2011-2012), i u projektu “Translation Research project” (2010-2013), koji finansira Central European Association for Canadian Studies (CEACS). Rezultate svog izučavanja francuske i srpske književnosti u evropskom kontekstu saopštila je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima (u Francuskoj, Kanadi, Holandiji, Portugaliji, Japanu, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini) i objavila u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima. Iz tih istraživanja proizašle su i knjige: U traganju za jedinstvom. Studije iz novije francuske i srpske književnosti (1995), Narubuhalucinacija. Poetikasrpskogifrancuskognadrealizma, 1996; IvoAndrićifrancuskaknjiževnost, 2001; Tipologijanadrealizma, 2002; Intertekstualnostunovijojsrpskojpoeziji. Francuskikrug, 2004; Recherches sur le surréalisme, 2009; IntertekstualnostAndrićevihzapisa, 2010.

Pored predavačkog i naučnoistraživačkog rada, dr Jelena Novaković se bavi i uređivačkim i organizacionim radom. Organizovala je skupove o Viktoru Igou, Sartru, nadrealizmu, francusko-srpskim vezama, kanadistici, uspevši da na njih dovede eminentne domaće i svetske stručnjake za oblast koja je bila njihov predmet, a zatim je uredila zbornike saopštenja sa tih skupova. Bila je član uredništva časopisa Književna istorija (1990-1997), a od 1997. godine glavni je i odgovorni urednik časopisa Filološki pregled.

Dr Jelena Novaković se bavi i prevodilačkim radom. Prevela je sa francuskog na srpski jezik više romana i drugih proznih dela (Grak, Breton, Lamartin, Nerval, Perek) i niz esejističkih, književnokritičkih i književnoteorijskih knjiga i tekstova (Žorž Pule, Fransoa Fire, Žan Ruse, Žorž Dimezil, Stefan Santer-Sarkani). Dobila je nagradu “Miloš Đurić” za najbolji prevod iz oblasti esejistike u 1997. godini (knjiga Žorža Dimezila Drevna rimska religija) i Nolitovu nagradu za najbolji prevod u 1999. godini (Bretonov poetski roman Nađa).

Predsednik je Društva za kulturnu saradnju Srbija – Francuska, potpredsednik Srpske asocijacije za kanadske studije. Bila je predsednik univerzitetskog Veća naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka (2006-2009). Član je Matičnog odbora za jezik i književnost pri Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije, član je Savetodavnog odbora (Advisory Board) Centralnoevropske asocijacije za kanadske studije (CEACS), Međunarodnog društva za uporednu književnost (ICLA), Evropskog društva Kulture, Društva Oktav Mirbo u Anžeu (Francuska), Matice srpske u Novom Sadu, Udruženja prevodilaca Srbije.

Pored pomenutih, dobitnik je i nagrade „Zlatna frankoromanistika” koju dodeljuje Fondacija Margerite Arnautović za izuzetan doprinos u oblasti frankoromanističkih studija (2008).

/en/file/show/Images/Istraživači/Bcjan Jovic.jpg

Kao viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost, angažovan je na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne.

/en/file/show/Images/Istraživači/hanifa_kapidzic.jpg

Hanifa Kapidžić-Osmanagić doktorirala je 1963. na Faculte des Lettres Univerziteta u Dižonu, Francuska, sa temom: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

/en/file/show/Images/Istraživači/Milanka_Todic.jpg

Prof. dr Milanka Todić je redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 

/en/file/show/Images/Istraživači/Jelena Novakovic1.jpg

Prof. dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine.

Branko Aleksić, pesnik i esejista, doktorirao na Univerzitetu Pariz-VIII, Francuska. Objavio je nekoliko komparativnih studija, antologija i zbornika iz oblasti francuskog i srpskog nadrealizma.

/en/file/show/Images/Istraživači/Gojko Tesic.jpg

Gojko Tešić je profesor je književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi u Beogradu. Bavi se književnoistorijskim radom, s naročitim težištem na srpskoj književnosti između dva svetska rata.

/en/file/show/Images/Istraživači/Aleksandar Flaker.jpg

Аlеksаndаr Flаkеr je аutоr znаčајnih stručnih i nаučnih rаdоvа iz pоdručја književnosti i tеоriје knjižеvnоsti. Nајvаžniја prоblеmskо-tеmаtskа pоlја kојimа sе Flаkеr bаviо su аvаngаrdnа knjižеvnоst i kulturа, intеrmеdiјаlnе i intеrkulturаlnе studiје.