Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Branislav Branko Milovanović
Biografija
/en/file/show//Images/Umetnici/BRANISLAV BRANKO MILOVANOVIĆ.jpg

Sopot, 1908 – Beograd, 1977.

1926. Školovao se u Beogradu, a maturirao u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu).

1926. Upisao je Geološko–paleontološku grupu na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

1929–1930. Zajedno sa S. Kušićem bio je urednik časopisa 50 u Evropi, a sarađivao je i u listu Razmena za literaturu i umetnost.

1930. Bio je jedan od potpisnika manifesta nadrealizma u almanahu Nemoguće–L'impossible.

1930. Sa uspehom je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

1931. Izabran je za asistenta pri Geološko–paleontološkom zavodu u Beogradu čime je otpočela njegova uspešna karijera naučnika.

1933. Odbranio je doktorsku tezu "Paleobiološki i biostratigrafski problemi rudista".

1935. Postao je docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a vanredni profesor

1940. godine. Predavao je Paleontologiju beskičmenjaka i Stratigrafiju mezozoika.

1941–1942. Proveo je u logorima u Nemačkoj.

1949. Karijeru profesora nastavio je najpre na Rudarskom, a od 1951. godine na Rudarsko–geološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je veliki broj knjiga i stručnih radova od izuzetne naučne vrednosti. Renome naučnika svetskog ugleda stekao je istraživanjima čudne, potpuno izumrle grupe jurskih i krednih školjaka. Bio je član Bečkog i Francuskog geološkog društva.